menuالرئيسية

داستانکاملپولهایغیرقانونیقطردرحمایتازحزباللهلبنان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:10 م
The Pulpit Rock
 

اینداستانخیانتاست،یکاتحادمشکوک،پولشوییبهرنگخون،جذبنیروهایالکترونیکیبرایایجادتوهموپشتیبانینامحدودانسانیاستکهدرمرگوویرانیساکنشدهاست،داستانکشوریاستکهبهیکشبهنظامیتروریستیتبدیلشدهاستکهبهدنبالآتشزدنمنطقهعربیوکلجهاناست .. قطر!

جایتعجبنیست،زیرابرنامهاخیرالجزیرهعلیهمصر،عربستانسعودیواماراتچیزینیستجزپوشاندننقشخطرناکیکهحزباللهتروریستدرداخلسرزمینهایلبنانایفامیکند،وآغازآنبودجهقطربرایدورههایآموزشپنهانیازسال 2012 برایعناصریازعراق،عربستانسعودی،بحرینوسوریهدرلبنانبودتابتواندآنهارادرارتشهایبهاصطلاحالکترونیکیدرسرتاسرکشورجذبکند. بهگزارشروزنامهبریتانیایی"تليغراف"،منطقه ... برایایجادتوهمواطلاعاتغلطدرخاورمیانه.

روزنامهآلمانی،"دي زيت"،تحقیقیرامنتشرکردهاستکهجزئیاتبودجهقطربرایحزباللهلبنانراازطریقیکسازمانخیریهشناختهشدهوبادانشمقاماتدولتیقطرمنتشرکردهاست.

آنهاسمرادرعسلقرارمیدهند،وسالهاستکهپشتخیریههایلبنانپنهانشدهاندزیرشعارهایپرزرقوبرقکهبهنظرمیرسد "بازسازیلبنان" ،حمایتبشردوستانهازمستمندانوتحتپوششغذاودارو،ازطریقهلالاحمرقطر،انجمنخیریهشیخعیدبنمحمدآلثانیوآموزشبالاترازهمهبنیاد،امادرزیرهمهاینهامرگوویرانیازطریقتزریقمیلیونهادلاربرایحمایتازشبهنظامیحزباللهوتبدیلواقعیتمردملبنانبهجهنماست.

سازمانحمدینتوانستهمهراازطریققطرایرویزکهاسلحهوتجهیزاتسنگینرابهتروریستهادرلبنانمنتقلمیکندوایجادساختمانهاییبهشکلقلعههابرایخدمتبهشبهنظامیانحزباللهوهمچنینپشتیبانیازسایرعناصرتروریستیدرلبنانبویژهداعشوجبههالنصره..برایتبدیلبیروتبهسکویبرنامهریزیکند،همهرافریبدهد. برایارسالتروریستبهکشورهایمختلفعربی.

موسسهخیریهقطربابانکالریانوبانکملیقطرکهعمدتاًتوسطاعضایخانوادهحاکمدرقطرکنترلمیشود،کارکردهاستتامیلیونهادلاربهحزباللهوسایرسازمانهایبینالمللیکهتحتعنوان "تروریسم" طبقهبندیشدهاند،ارسالشود.

تاریخسیاهسازمانحمدیندربرقراریارتباطباسازمانهایتروریستیدرلبنانوهیچپنهانینیستکهکسیباهماهنگیحزباللههفتههاقبلازتوافقبرایآزادسازیقطریهایربودهشدهدرعراق،یکمیلیارددلاربهشبهنظامیانایرانیپرداختکردهاست،وهمچنیناینمعاملهبرایلبنانیهاییکهتوسطگروههایمزدورازسوریهاسیرشدهاند،کهتوسطمدیرامنیتعمومیانجامشدهاستدرلبنان،سرلشکرعباسابراهیم،پسازاینکهقطریکربعمیلیاردمیلیارددلاربهآدمربایگانپرداختکرد!

براساسگزارشرسوائیمنتشرشدهازسویفاکسنیوز،انفجاربندربیروتصدهاکشتهودههاکشتهبرجایگذاشتکهجهانرافریادزد ... انگشتاتهامدرپشتاینفاجعهبشردوستانهنشانازمشارکتقطردرتأمینمالیحزبالله،کهلبنانرابهیکپادگانتروریستیتبدیلکردهاست. آمریکایی

گزارشرسوایی،دخالتیکیازاعضایخانوادهسلطنتیدردوحهدرتحویلتجهیزاتنظامیبهحزباللهراآشکارمیکند،وپروندهایراکهتوسطجیسونج،نمایندهویژهامنیتیارائهشده،مستندکردهاستکهفاکسنیوزتأییدکردهاست،نقشیکهعضوخانوادهسلطنتیدرآنبازیکردهاست،ازسال 2017 دریکطرحگستردهبرایگسترشهرجومرجوتأمینمالیتروریسمدرمنطقه.

نهتنهااینبلکهشبکهخبرفاشکردکهیکدیپلماتقطریدرپرداخت750 هزاریوروبهنمایندهویژهامنیتیدربلژیکوسازمانپیمانآتلانتیکشمالی (ناتو) درگیرشدهبودتانقشمشکوکقطردرتأمینمالیحزباللهراپوششدهد.

آنهاازتروریسمو مردمآندراملاکبیروتحمایتمیکنندودستورکاررژیمآخوندهارابرایتحقیرآمیزبودنمنطقه،وپشتیبانیکاملوپوششازشبهنظامیانجنایتکارومزدوربهمنظورکنترلاتصالاتلبنان،وسپس "پشتیبانیپزشکیوبشردوستانه" بهقربانیانبیگناهکهجانخودراازدستدادهاندبهدلیلبودجهقطر،بازبرایاسپویلرهایموجوددرزمین،فراهممیکنند. درمراسمتشییعجنازهوی،اینسیاستمخربحمدیناست،بهخاطرمنافعخودشان،هرکاریانجاممیدهند ..

 

تعليقات Facebook تعليقات الموقع
أرض عاد على فيسبوك